Leveregler for leverandører

HD Solskjermings leveregler for leverandører beskriver hvordan HD Solskjermings leverandører, inkludert underentreprenører, agenter og innleide montører, skal handle og opptre slik at HD Solskjermings verdikjede blir drevet på en etisk og samfunnsansvarlig korrekt måte. Alle produkter og tjenester levert til HD Solskjerming skal være i overensstemmelse med kravene i disse levereglene. Levereglene er å anses som et minimumskrav, og ytterligere krav og retningslinjer fra HD Solskjerming/Byggherre i tilknytning til de ulike prosjektene kan tilkomme. Leverandøren skal påse at alle underleverandører gjennom hele verdikjeden etterlever HD Solskjermings leveregler for leverandører. HD Solskjerming forbeholder seg retten til å revidere leverandør etter behov. Ved en slik revisjon plikter leverandør å stille nødvendige ressurser og informasjon til rådighet for HD Solskjerming.

Dersom en leverandør er usikker på betydningen av de ulike levereglene kan spørsmål rettes til HD Innkjøpssjef. Ethvert brudd på HD Solskjermings leveregler for leverandører skal varsles til HD Innkjøpssjef. Brudd på HD Solskjermings leveregler for leverandører vil kunne få følger for leverandørforholdet, som f.eks. heving av kontrakt, krav om kompensasjon, politianmeldelse m.m.

Dette dokumentet er godkjent av ledelsen i HD Solskjerming.

1. ARBEIDSTAKERRETTIGHETER OG STANDARDER

Leverandøren skal etterleve og respektere internasjonalt anerkjente prinsipper, standarder og rettigheter, herunder ILOs kjernekonvensjoner: organisasjonsfrihet, rett til å inngå kollektive avtaler, forbud mot slave- og tvangsarbeid, barnearbeid og diskriminering.

2. LIKHET OG MANGFOLD

Leverandøren skal fremme likestilling i ansettelsesforhold og skal ha nulltoleranse for direkte og indirekte diskriminering basert på religion, hudfarge, rase, kjønn, seksuell orientering, alder, nasjonalitet, politisk tilhørighet eller uførhet. Leverandøren må ikke godta noen form for diskriminering eller trakassering på noen av sine arbeidsplasser, og oppsigelser på usaklig grunnlag skal ikke forekomme.

Ingen varsler skal bli diskriminert eller på noen måte straffet for å ha varslet i god tro.

3. HMS

Leverandøren skal sikre at alle ansatte har et sikkert og godt arbeidsmiljø i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter innen helse, miljø og sikkerhet. Leverandøren skal fremme en kultur med fokus på HMS. Leverandøren skal kartlegge alle risikoforhold og gjennomføre nødvendige tiltak for å forhindre ulykker og yrkesmessige sykdommer. Leverandøren er pliktig til å tegne alle lovpålagte forsikringer.

4. YTRE MILJØ

HD Solskjerming skal bruke anskaffelser som er viktig virkemiddel i det grønne skiftet for å nå våre miljø­ og bærekraftsmål.

Leverandører som utfører oppdrag på vegne av HD Solskjerming skal ivareta kravene i internkontrollforskriften og miljølovgivningen, som gjør at leverandøren påvirker miljøet i minst mulig grad. Leverandøren skal bidra til tiltak som reduserer utslipp gjennom hele verdikjeden.
HD Solskjerming vil foretrekke leverandører som har miljøsertifiseringer (eksempel ISO 14001) og som kan levere miljømerkede produkter samt gi informasjon om utslippene til produktene (EPD) ved valg av nye leverandører.

HD Solskjerming skal til enhver tid ha mulighet til å utføre tilsyn av leverandøren for å sikre at miljøkrav etterleves.

5. ANTI-KORRUPSJON

Ingen av leverandørens ansatte eller noen som representerer leverandøren skal direkte eller indirekte tilby, love, gi eller motta bestikkelser, ulovlig eller upassende gaver eller andre utilbørlige fordeler eller godtgjørelser i den hensikt å oppnå forretningsmessige eller personlige fordeler.

Leverandøren skal ta avstand fra alle former for korrupsjon, og motarbeide alle former for hvitvasking av penger, og ta nødvendige forhåndsregler for å hindre at selskapets finansielle transaksjoner blir utnyttet for å hvitvaske penger.

6. ARBEIDSLIVSKRIMINALITET

Leverandøren skal arbeide aktivt for å sørge for at ingen former for arbeidslivskriminalitet {f.eks. svart arbeid, sosial dumping, uverdige lønns- og arbeidsforhold m.m.) forekommer, verken i egen bedrift, blant sine underleverandører eller i resten av leverandørens verdikjede. HD Solskjerming ser svært alvorlig på slike hendelser, og brudd vil kunne medføre heving av kontrakt med HD Solskjerming med øyeblikkelig virkning.

7. ÅPENHETSLOVEN

Leverandører som blir berørt av Åpenhetsloven skal møte de til enhver tid gjeldende krav. Dette innebærer blant annet å utføre en aktsomhetsvurdering, en kartlegging og vurdering av faktiske og potensielle negative konsekvenser, for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten har forårsaket eller bidratt til. Redegjørelsen skal være lett tilgjengelig for HD Solskjerming.

8. KONKURRANSE

Leverandøren skal sette høye forretningsmessige etiske standarder og konkurrere i overensstemmelse med gjeldende lover og forretningsetikk. Leverandøren skal ikke forårsake eller være en del aktiviteter som kan representere brudd på konkurranselovgivningen, herunder ulovlig prissamarbeid eller deling av markedsinformasjon. Leverandøren skal opptre med ærlighet, rettferdighet og integritet.

9. INTERNASJONALE SANKSJONER

Leverandøren skal ikke gjøre forretninger med land, grupper, organisasjoner eller enkeltpersoner som er underlagt sanksjoner fra FN, EU, norske myndigheter eller annen relevant lokal myndighet. Leverandøren skal ikke benytte seg av leverandører og/eller partnere som opererer i slike land uten at man i forkant har gjort tilstrekkelige undersøkelser for å forvisse seg om at de aktuelle produkter og/eller tjenester ikke omfattes av restriksjonene. Administrerende direktør hos leverandøren er ansvarlig for å påse at dette blir gjort.

10. INTERESSEKONFLIKT

Leverandøren skal aktivt avstå fra handlinger og unngå situasjoner hvor man komme i en interessekonflikt. Leverandørens ansatte skal ikke arbeide med aktiviteter, direkte eller indirekte, hvor det kan oppstå en interessekonflikt mellom HD Solskjerming og Leverandørens ansatte, noen i hans familie eller nærstående interesser.

Leverandøren skal skriftlig varsle HD Solskjerming om enhver situasjon hvor det er en mulig eller opplevd konflikt mellom personlige interesser og HD Solskjermings interesser.

11. KONFIDENSIALTET

Leverandøren skal holde informasjon om HD Solskjerming fortrolig og forhindre at en tredjepart kan få uautorisert tilgang til konfidensiell informasjon. Konfidensialiteten gjelder også etter at oppdraget er utført.

12. RUSMIDLER OG NARKOTIKA

Det er ikke tillatt å være påvirket av rusmidler, herunder blant annet alkohol og narkotika, når man jobber for HD Solskjerming. Ved representasjon, deltakelse på kurs og konferanser eller andre arbeidsrelaterte anledninger hvor det er tilgang på alkohol skal det utvises måtehold, og man skal opptre på en måte som ikke går utover HD Solskjermings omdømme eller egen eller andres integritet.

13. RELASJONSBYGGING, REPRESENTASJON OG GAVER

Leverandøren skal ikke, direkte eller indirekte, tilby gaver til HD Solskjermings ansatte, personer som representerer HD Solskjerming eller noen nært relatert til disse.

Leverandøren kan tilby sosiale arrangementer, aktiviteter eller måltider dersom som det har et klart faglig/forretningsmessig formål, og kostnaden holdes på et nøkternt nivå. Reiser, overnattinger og andre lignende utgifter skal alltid betales av HD Solskjerming.

14. SOSIALE MEDIER

Leverandøren er ansvarlig for sine ansattes bruk av internettbaserte fora som f.eks. blogginnlegg, bildeformidling og deltagelse i debatter. Man skal være spesielt forsiktig med å legge ut informasjon, bilder eller innlegg som er relatert til HD Solskjerming. Dette gjelder HD Solskjermings virksomhet og HD Solskjermings forretningsforbindelser.

Personlig og konfidensiell informasjon skal ikke formidles og kollegaer, kunder og andre forretningsforbindelser skal ikke siteres eller bli referert til uten deres godkjenning. Immaterielle rettigheter og copyright-beskyttet materiale skal respekteres.

Versjon 10.11.2022